Suomi English

Periaatteemme

Perhekoti Topinkan arvot pohjautuvat humanistiseen maailmankatsomukseen, jossa keskeisellä sijalla ovat ihmisen ainutkertaisuus, suvaitsevaisuus, tasaveroisuus ja monikulttuurisuus, niin että nuoren omaa ja hänen taustastaan lähtöisin olevaa arvomaailmaa kunnioitetaan.

Tarjoamme nuorelle mahdollisuuden uuteen yritykseen elämässä. Tuemme nuorta tulevaisuuden suunnittelussa takaamalla hänelle turvallisen ja kodikkaan arjen, jossa hän saa vahvan tuen opiskelulleen ja harrastuksilleen. Tätä kautta nuori saa riittävän tukevan pohjan ja aineksia tulevaisuutensa rakentamista varten.

Arkeemme kuuluvat toisaalta selkeät pelisäännöt mutta yhtäältä joustavuus, jossa kuuntelemme nuoren toiveita ja mielipiteitä. Nuorella on oikeus tulla kuulluksi perhekodissamme. Yhteisistä pelisäännöistä neuvottelemme nuoren kanssa niin, että hän ymmärtää niiden merkityksen tulevaisuutensa näkökulmasta. Tulevaisuuden suunnittelu on prosessi, jonka aloitamme heti nuoren asetuttua Topinkaan ottaen huomioon hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa. Painotamme nuoren vanhempien ja hänen tukihenkilöidensä kanssa tapahtuvan yhteistyön tärkeyttä ja ymmärrämme niiden merkityksen nuoren eheytymisprosessissa. Vaalimme ja vahvistamme nuoren tulevaisuuden kannalta tärkeän tukiverkoston säilymistä.

Topinkan toiminta perustuu sosiaalipedagogiseen näkemykseen, jonka avainsanoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys. Muita tärkeitä toimintaperiaatteita ovat tavoitteellisuus, joustavuus ja työn tekemisen oppiminen. Nämä periaatteet läpäisevät kaikkea perhekotimme toimintaa. Talliyhteisöpedagogiikassa nämä periaatteet konkretisoituvat. Tallissa nuoret oppivat toimimaan yhdessä, toisensa huomioiden ja toinen toistaan auttaen.

Erilaiset raja-aidat katoavat vähitellen ja hevonen auttaa tässä prosessissa: eläin ei luokittele ihmistä ulkonäön ja taustojen mukaan. Talliyhteisötoiminnassa nuoren elämää eheyttävä elementti on eläinten, nuorten ja ohjaajien välinen vuorovaikutus. Nuoren elämäntilanteen kartoittaminen sujuu luontevasti yhdessä asioita tehden. Eläimet voivat toimia yhteydenrakentajana ohjaajien ja sellai­senkin nuoren välillä, joka on menettänyt luottamuksensa ihmisiin elämänvaikeuksiensa myötä. Talli, hevoset, muut eläimet ja ohjaajat muodostavat perhekodissamme ne puitteet, jossa tuetaan nuoren sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Perhekoti Topinka sopii erityisesti niille nuorille, jotka tarvitsevat erityistukea voimavarojensa löytämiseksi ja itsetuntonsa vahvistamiseksi. Erityisosaamisemme on koulunkäynnin tukemisessa, tulevaisuuden suunnittelussa, erilaisten arjen taitojen opettelemisessa ja omien kykyjen ja voimavarojen löytämisessä harrastusten avulla.  Perhekodissamme ovat läsnä monet harrastusmahdollisuudet ja ammattitaitoinen ohjaus niiden pariin.

Käsityksemme mukaan harrastus sinänsä ei kanna nuorta, vaan säännöllisen harrastuksen ylläpitäminen vaatii nuorelta erityisiä voimavaroja ja usein myös ulkopuolista tukea ja kannustusta. Tämän vuoksi olemme Topinkassa panostaneet harrastusmahdollisuuksiin paikan päällä. Topinkassa nuorella on mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia ja saada ammattitaitoista ohjausta harrastuksessaan.

Perhekoti Topinkassa erityisosaamisemme alueeseen kuuluvat myös monikulttuurisuus­kysymykset. Näin ollen perhekotimme sopii myös eri kulttuuritaustasta tuleville (esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden) nuorille. Ymmärrämme Topinkassa maahan­muuttajanuoren kohtaamia haasteita oman kotikulttuurin ja ympäröivän kulttuurin asettamien vaatimusten ristipaineessa. Pidämme perhekodissamme tärkeänä, että maahanmuuttajanuorta tuetaan oman kulttuurisen identiteetin säilyttämisessä ja nuori oppii arvostamaan kulttuurista taustaansa.

Tehtävämme on tukea nuorta kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisten suhteiden rakentamisessa suomalaisiin. Maahanmuuttajanuoren kannalta on tärkeää, että hän saa realistisen käsityksen ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta oppien ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja ja havaitsemaan syitä näihin eroihin. Pyrimme siten Topinkassa pitkäkestoiseen sekä ennalta ehkäisevään että kuntouttavaan työhön nuorten ja hänen läheistensä kanssa.

Laatukäsikirja

Tulosta

Humaniores Oy

Toimitusjohtaja
Ari Marjeta
puh. 044 5688 760
ari.marjeta@topinka.fi

Perhekoti Topinka

Kylänlahdentie 86 A
81820 Kylänlahti 

Vastuuhenkilö
Maarit Marjeta
puh. 0400 438 762
maarit.marjeta@topinka.fi

Palvelukoti Venny

Kylänlahdentie 85
81820 Kylänlahti 

Palvelupäällikkö
Paula Pyykönen
puh. 050 534 6613